Ubezpieczenie dla osób wykonujących zawód lekarza

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów. W myśl zaktualizowanych przepisów, każdy lekarz prowadzący praktykę lekarską zobowiązany jest do zawarcia indywidualnego ubezpieczenia dla lekarzy.  Obowiązek ten nie jest zależny od tego, czy praktyka lekarska ma charakter:

  • 10208637484_9df0e92001_bspecjalistycznej działalności leczniczej,
  • indywidualnej działalności leczniczej,
  • grupowej działalności leczniczej,
  • czy też działalności leczniczej przeprowadzanej bezpośrednio na miejscu wezwania.

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy

Ubezpieczenie OC lekarzy obejmuje szkody wyrządzone w następstwie działania lub też na skutek zaniechania w pełnionych obowiązkach lekarskich (o czym więcej pod linkiem: https://lekarz.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-lekarza/). Ubezpieczenie OC nie obejmuje natomiast szkód:

  • polegających na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie rzeczy,
  • polegających na zapłacie kar umownych,
  • powstałych na skutek aktów terroru, zamachów, rozruchów i zamieszek,
  • powstałych w okresie wykonywania zawodu lekarza na podstawie zatrudnienia na umowę o pracę,
  • wyrządzonych przez ubezpieczonego lekarza w czasie, gdy pozbawiony on został prawa do wykonywania zawodu, chyba, że wyrządzona szkoda jest następstwem wcześniejszych czynności, gdy posiadał on prawo do wykonywania zawodu,
  • wyrządzonych przez ubezpieczonego lekarza w czasie, gdy zawieszone miał on prawo do wykonywania zawodu, chyba, ze szkoda jest następstwem wcześniejszych czynności, gdy posiadał on prawo do wykonywania zawodu.