Najważniejsze informacje na temat OC lekarzy

Duża odpowiedzialność spoczywająca na barkach lekarzy sprawia, że przedstawiciele tego zawodu zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obecne zapisy ustawy mają na celu maksymalne zbliżenie regulacji zawodu lekarza i pokrewnych do modelu regulowanej działalności gospodarczej. Co zatem należy wiedzieć o tego rodzaju ubezpieczeniach?

OC lekarza to podstawa wykonywania zawoduPrzede wszystkim należy mieć świadomość, że obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczy nie tylko przedstawicieli tego zawodu, ale również innych podmiotów leczniczych. Zatem obok lekarzy takie ubezpieczenie OC lekarzy posiadać muszą samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, instytuty badawcze prowadzące różnego rodzaju badania naukowe i prace rozwojowe związane z naukami medycznymi, jak również fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie różnych zadań związanych z ochroną zdrowia. Co więcej, z takiego ubezpieczenia korzystać mogą również kościoły i związki wyznaniowe, o ile ich działalność związana jest z ochroną zdrowia. Obowiązkiem posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej objęta jest także działalność gospodarcza wykonywana, jako indywidualna lub grupowa praktyka lekarska lub praktyka położnej lub pielęgniarki (więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Podstawowa_opieka_zdrowotna).

Jeśli chodzi o umowę ubezpieczenia, to obejmuje ona szkody, jakie są następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania tego rodzaju świadczeń. W przypadku popełnienia błędu przez lekarza skutkującego np. uszczerbkiem zdrowia, lekarz nie będzie zmuszony do wypłacenia odszkodowania z własnej kieszeni ? ewentualne roszczenia zostaną pokryte właśnie z wykupionej polisy. Zakres ochrony takiego ubezpieczenia lekarza jest precyzyjnie określony przepisami ustawy, osoby zainteresowane takim ubezpieczeniem szczególną uwagę powinny jednak zwrócić na różnego rodzaju wyłączenia, których zaistnienie nie będzie skutkowało wypłatą odszkodowania. W przypadku OC lekarzy i innych zawodów medycznych ilość wyłączeń jest bardzo szeroka, choć należy mieć świadomość, że wielu ubezpieczycieli daje możliwość włączenia konkretnych przypadków do ochrony ubezpieczenia. Przykładem takiego przypadku są np. szkody związane z wykonywaniem funkcji o charakterze administracyjnym (a zwłaszcza z zarządzaniem jednostką organizacyjną służby zdrowia. Standardowo ubezpieczenie OC nie pokrywa tego rodzaju szkód, jednak wielu ubezpieczycieli umożliwia rozszerzenie podstawowej ochrony ubezpieczenia, co jednak wiązało się będzie z większymi kosztami zakupu polisy. Innym przykładem są szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu lub aparatury medycznej i rehabilitacyjnej. One również są wyłączone z ochrony obowiązkowego OC, jednak można tego rodzaju szkody włączyć do ochrony ubezpieczenia OC lekarzy poprzez opłacenie dodatkowej składki. Mówiąc o wyłączeniach, które można objąć dodatkową ochroną ubezpieczenia, warto wspomnieć jeszcze o szkodach związanych z zastosowaniem eksperymentalnych metod leczenia. W większości przypadków firmy odmawiają objęciem ochrony ubezpieczeniowej takie zdarzenia, jednak niektórzy ubezpieczyciele dają taką możliwość, oczywiście również za dodatkową opłatą. Wiele kontrowersji budzi także zapis, który wyłącza z zakresu ubezpieczenia ryzyka związane z przeniesieniem chorób zakaźnych, jednak firmy ubezpieczeniowe bez większych oporów godzą się na poszerzenie ochrony ubezpieczenia o takie zdarzenia.

Jeśli natomiast chodzi o szkody, które towarzystwa ubezpieczeniowe nie obejmują dodatkową ochroną ubezpieczeniową, to w pierwszej kolejności wymienić należy wyłączenie z ochrony szkód, jakie zostały wyrządzone z winy umyślnej. Ubezpieczenie ochrony prawnej lekarza nie będzie obejmowało również szkód powstałych w wyniku niezabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia substancji biologicznych, chemicznych i radioaktywnych. Również szkody wynikające z uszkodzenia kodu genetycznego, kar pieniężnych czy szkody powstałe w następstwie niedotrzymania terminów świadczeń medycznych nie są objęte ochroną ubezpieczenia. Warto wiedzieć, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeśli szkody zostały wyrządzone przez osobę, która w dniu zdarzenia powodującego odpowiedzialność nie posiadała prawa do wykonywania zawodu lub konkretnych czynności zawodowych oraz jeśli szkody spowodowane są wadą towarów dostarczonych przez osobę ubezpieczoną.

Istotnym zagadnieniem związanym z ubezpieczeniem OC lekarzy jest wysokość sumy gwarancyjnej. Jej wysokość uzależniona jest od rodzaju podmiotu, który świadczy działalność leczniczą. W przypadku lekarzy wykonujących tego rodzaju działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej wysokość sumy gwarancyjnej wynosi 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, a także 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń objętych ochroną ubezpieczenia OC dla lekarza. Suma ubezpieczenia pielęgniarek i położnych wynosi 35 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń. Warto również wspomnieć o wysokości OC innych podmiotów ? w przypadku podmiotów leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych (jak szpitale) wysokość sumy gwarancyjnej wynosi 100 000 euro dla jednego zdarzenia oraz 500 000 euro dla wszystkich zdarzeń objętych umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Z kolei suma gwarancyjna ubezpieczenia OC podmiotów leczniczych, które udzielają stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, jak również świadczeń ambulatoryjnych, wynosi 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń podlegających ochronie ubezpieczeniowej.