Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC lekarzy?

W ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, lekarze mogą liczyć na ochronę szkód wyrządzonych w następstwie działań lub zaniechania osoby ubezpieczonej oraz osób objętych ubezpieczeniem, podczas wykonywania czynności zawodowych. Musimy mieć jednak świadomość, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy posiada pewne wyłączenia, których zaistnienie nie będzie skutkowało wypłatą odszkodowania. Jakie zatem wyróżniamy wyłączenia w ubezpieczeniu OC lekarzy?

Polisa ubezpieczeniowa nie pokrywa szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu Przede wszystkim polisa nie pokrywa szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu (więcej tutaj) oraz w przypadku pozbawienia go prawa do wykonywania zawodu. Ponadto obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód polegających na zniszczeniu, utracie bądź uszkodzeniu rzeczy oraz szkód polegających na zapłacie kar umownych. Warto również wiedzieć, że ubezpieczenie OC lekarzy nie obejmuje swoją ochroną również szkód powstałych wskutek rozruchów, zamieszek, aktów terroru oraz działań wojennych, a także szkód powstałych podczas wykonywania obowiązków lekarza na podstawie umowy o pracę.